Privredni izveštaj - Nenad Popović / Economic Report - Nenad Popović
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Samo jaka ekonomija može da zadrži mlade u Srbiji

Privredni izveštaj / Economic Report - Dr. NENAD POPOVIĆ
Predsednik Srpske narodne partije / President of the Serbian People's Party

Nenad PopovićPredsednik Srpske narodne partije dr Nenad Popović godinama nosi epitet političkog rusofila, koji Rusiju vidi kao jedinog iskrenog prijatelja Srbije. Važi za jednog od retkih političara koji se zalaže za raspisivanje referenduma o ulasku Srbije u Evropsku uniju i ističe da Kosovo i Metohija ne sme da bude cena za članstvo. Otvoreno se protivi i prodaji „Telekoma Srbija” jer smatra da preduzeće koje državi donosi profit ne treba davati strancima. U ekskluzivnom intervjuu za „The Globe Magazine” kaže da samo jaka ekonomija može da spreči odlazak mladih mozgova iz Srbije. Kao uzornu zemlju na polju razvoja ekonomije vidi Sjedinjene Američke Države. Očekuje veću opreznost države kada su u pitanju migranati, kako Srbija ne bi nesvesno postala saveznik u širenju islamskog terorizma. Ne libi se da otvoreno iznese kritike ali i pohvale na račun Vlade premijera Aleksandra Vučića, što ga dodatno svrstava u red ozbiljnih političara sa stavom.

Pošto je ekonomija stub svakog društva, da počnemo od eko- that places him among serious politicians with integrity. nomskih pitanja. Vlada nije uspela u decembru da proda „Telekom Srbije”. Vi ste među političarima koji su se protivili njegovoj prodaji. Zašto?

Ja sam, kao potpredsednik Narodne skupštine Srbije, još pre više godina, organizovao potpisivanje peticije protiv prodaje „Telekoma Srbija”. I danas smatramo da bi bila velika greška prodavati jedno takvo preduzeće strateški važno za Srbiju, koje posluje uspešno i državi donosi profit. Od 2007. do prošle godine, „Telekom” je ostvario više od od 1,2 milijarde evra neto profita. Nikada neto profit „Telekoma” nije bio manji od 100 miliona evra godišnje. I pri tome u poslednje tri godine stalno raste, sa 109 na 139, pa na 152 miliona evra. „Telekom Srbija” je strateški važno preduzeće ne samo za našu državu već za celokupnu privredu Srbije – posebno za onaj zdravi deo privrede koji posluje u oblasti informacionih tehnologija, a čiji se razvojni i obrazovni potencijal naslanja na najvećeg mobilnog operatera. Naročita strateška važnost „Telekoma Srbija” leži u činjenici da je ta kompanija vlasnik i „Telekoma Srpske”, kao i jednog mobilnog operatera u Crnoj Gori, što omogućava da ostvarujemo važan ekonomski uticaj u regionu. Posebno se protivimo prodaji tog preduzeća u uslovima recesije, jer je u tim uslovima za „Telekom Srbije” nemoguće postići cenu koja odgovara njegovoj realnoj vrednosti. Naglasiću samo da je „Telekom” u prethodnih šest godina uspeo za dve trećine da smanji svoju zaduženost, sa 910 na 332 miliona evra, dok je poslovni prihod istovremeno povećan sa 900 na 1.043 miliona evra. A što je manji dug neke kompanije, to je veća njena vrednost, jer nije svejedno da li se kreditorima duguje 332 ili 910 miliona evra. Na kraju, veoma važan argument jeste i bezbednost, jer kontrolom nad „Telekomom” mi kontrolišemo i strateški važne kanale komunikacije. To je posebno važno danas kada terorizam predstavlja realnu pretnju za globalnu i regionalnu bezbednost.

Zalažete se za razvoj privrede u Srbiji kako bi više naših ljudi imalo posao. Šta država treba da preduzme da bi nam ojačala privreda?

Naša ideja je da Srbija primeni evropski i američki model i da subvencioniše bankarske kamate za privrednike, posebno za mala i porodična preduzeća i preduzetnike. Tu vidimo šansu za nove poslove. Na primer, da kredite sa kamatom od 6 odsto u evrima, država subvencioniše četiri odsto, što znači da bi privrednik plaćao kamatu od samo dva odsto. To je ogromno olakšanje za privredu! U budžetu za 2016. za investitore, uglavnom strane, predviđeno je osam milijardi dinara. Podržavam subvencije za investitore, ali smatram da svaku subvenciju treba odrediti tako da stvori najviše novih radnih mesta. Kada bi se tim novcem subvencionisale kamate na kredite domaćim malim preduzećima, sa tih osam milijardi dinara mogli bi da se subvencionišu krediti od čak 200 milijardi dinara ili 1,6 milijardi evra po jeftinim kamatama od dva odsto! Sa tolikim dodatnim sredstvima domaća preduzeća sigurno bi zaposlila pet-šest puta više radnika nego strane kompanije, koje su za svako novo radno mesto od države dobijale od 4.000 do 10.000 evra. Takođe, država mora maksimalno da rastereti privatni sektor od plaćanja visokih poreza.

Na koji način je to moguće sprovesti u delo?

U Srbiji je nerealno visok porez na plate, čak 65 odsto. Kada bi se taj porez smanjio, podstakli bismo otvaranje novih radnih mesta, ali i iskorenili sivu ekonomiju. Tačno je da bi se u početku slivalo manje para u državni budžet po tom osnovu. Ali s druge strane, građani bi imali više novca, i trošili bi više, pa bi se kroz naplatu drugih poreza, kao što je PDV, taj gubitak u budžetu brzo nadomestio. Privreda bi prodisala.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

Only a Strong Economy Can Keep the Youth in Serbia

For years now, the president of the Serbian People’s Party (SNP), Dr. Nenad Popović, has been known as a political Russophile, where he sees Russia as the only true friend of Serbia. He is also known as one of the few politicians who advocates for a referendum on Serbian admission to the EU, emphasizing that Kosovo and Metohija cannot be a price to pay for EU membership. He openly opposes the sale of “Telekom Srbija,” for he thinks that a company that brings the state a profit should not be given away to foreigners. In the exclusive interview for “The Globe Magazine,” he says that only a strong economy can prevent the brain drain from Serbia. He sees the United States of America as a state to look up to in terms of economic development. He expects more caution from the state in terms of immigrants’ issues, to prevent Serbia from becoming an unconscious ally in the expansion of Islamic terrorism. He does not hesitate to criticize, but also to compliment the work of Prime Minister Aleksandar Vučić, the characteristic that places him among serious politicians with integrity.

Given that the economy stands as a pillar of every society, let us start with economic questions. The Government failed to sell “Telekom Srbija” in December. You are one of the politicians who opposed the sale. Why?

Several years ago, as Vice-president of the National Assembly of Serbia, I organized signing a petition against the sale of “Telekom Srbija.” Today, also, we believe it would be a huge mistake to sell a company, strategically so important for Serbia, a successful business bringing profit to the state. Between 2007 and the last year, Telekom realized a net profit over 1.2 billion euro. Their net profit is never under 100 milion euro per annum. Moreover, in the past three years, the profit has been increasing, from 109 to 139, then to 152 milion euro. Telekom Srbija is a strategically important company, not only our state, but for the overall economy of Serbia – especially for that healthy part of the economy which runs business in the information technology branch, whose developmental and educational potential leans on the largest mobile operator. There is also a special strategic importance of Telekom Srbija, which is in the fact that it is the owner of “Telekom Srpska,” as well as the only operator in Montenegro, which ensures important economic influence in the region. We especially oppose the sale of that company in the state of recession, because in these conditions, it is impossible to reach the price that corresponds to its real value. I would like to emphasize that in the past six years, Telekom managed to reduce two-thirds of its debt, from 910 to 332 milion euro, at the same time increasing its income from 900 to 1.043 milion euro. The less debt the company has, the more valuable it is, as it is not the same whether you owe 332 or 910 milion euro to the creditors. In the end, a very important argument is security as well. In controlling Telekom, we control strategically important communication channels. This is especially important now that terrorism presents a real threat to global and regional security.

You advocate the development of the economy in Serbia which would result in an increase of employment. What do you see as a solution that the state needs to achieve in order to strengthen its economy?

Our idea is that Serbia should implement European and American models which subsidize entrepreneurs, especially for small and middle sized enterprizes, for their bank interests. This is where we see a chance for new jobs. For example, if the state would provide a 4% subsidy for loans in euros with a 6% interest rate, it means that an entrepreneur would pay only a 2% interest rate. This would be a huge relief for the economy. The budget for 2016 plans 8 billion dinars for investors, mostly foreign. I support subsidies for investors, but I think that every subvention should be directed towards providing as many new jobs as possible. If that money is used to subsidize loan interests of domestic small-sized companies, these 8 billion dinars would be used to subsidize loans of 200 billion dinars, or 1.6 billion euro with a low interest rate of 2%! With such additional funds, domestic companies would certainly hire five or six times more employees than foreign companies, which used to get 4,000 – 10,000 euro from the state for every new position they opened. Also, the state must unburden the private sector from paying high taxes as much as possible.

In what way would it be possible to achieve all of these?

Serbia has an unrealistically high income tax, 65%. If we reduce that tax, we would induce new employments, but also diminish the grey economy. It is true that in the beginning, the state budget would receive less revenue from this source. But on the other hand, citizens would have more money and they would spend more money, so through the collection of other taxes, such as VAT, the initial loss would be easily compensated. The economy would finally breathe.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...