Privredni izveštaj - Plodovi strategije / Economic Report - Fruitful Strategies
nedelja april 14, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Plodovi strategije

Darko Lorencin„Ulaskom u Evropsku Uniju očekujemo brži i kvalitetniji razvoj turizma. Konačno imamo koncizni, operativni dokument čija primena već daje rezultate”, kaže naš sagovornik.

Darka Lorencina, Hrvatskog ministra turizma sreli smo na nedavno održanom samitu u Beogradu. Bila je to, prema ocenama učesnika, dobra prilika da zemlje regiona razmene iskustva i dogovore buduću saradnju − pre svega na projektu Dunavske strategije koji je inicirala Evropska Unija, a čijom realizacijom bi dobili svi koji „dele” ovu međunarodnu reku. Ministarstva turizma Srbije i Hrvatske uveliko sarađuju ali je, kako kaže Lorencin, mnogo važnija konkretna saradnja na terenu.

Postoji dobra saradnja, a tu je i evropska komponenta koja nas je isprepletala. Inte-grisanjem Srbije u evropske tokove, manji projekti prerašće u veće. Ova okupljanja dobra su za razmenu informacija i poboljšanje postojećeg stanja. To je lep put koji oba ministarstva prepoznaju.

Da li se globalna ekonomska kriza odrazila i na hrvatski turizam?

Generalno, odrazila se dvojako. Pad finansijskih efekata zabeležen je 2008. godine, ali dobro je to što od 2009, pa zaključno sa 2012. i tekućom 2013. godinom, trendovi idu uzlazno. Biće potrebne još dve-tri godine da se vratimo na staro. Jedno od tržišta koje je doživelo najveći krah je italijansko, a mi se možemo pohvaliti najmanjim padom broja turista iz ove zemlje. Ostali manjak pokrivamo turistima iz drugih zemalja i priča ide dalje.

Kako će ulazak u Evropsku Uniju uticati na dalji razvoj ove privredne grane u Hrvatskoj?

Efekte možemo sagledati kratkoročno i dugoročno. Onaj najkratkoročniji bio je sam trenutak pridruživanja evropskoj porodici i on je maksima-lno marketinški iskorišćen. Što se onih dugoročnih tiče, Hrvatska do 2020. godine ima oko 13 milijardi evra rezervisanih za razvojnu komponentu. Oko dve i po milijarde namenjene su za preduzetništvo gde će turizam, kao jedan od najkonkurentnijih sektora, privući dosta novca. Mi se uveliko za to pripremamo. I dosadašnji projekti, koji su realizovani iz pre-tpristupnih fondova, bili su značajno usmeravani na područje turizma. Tu Republika Hrvatska ima oko 11 prioriteta u koje mora ulagati da bi dostigla evropski nivo. Mi smo, kao minista-rstvo, prisutni u svim prioritetima. Turistička ko-mponenta je tu adekvatno zastupljena. Naravno, veoma je važno da projekti budu odrađeni kako treba. Zato i novcem iz budžeta pomažemo lokalne samouprave da kvalitetno i pravovremeno pripreme projekte kako bi novac došao na pravo mesto.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

Fruitful Strategies

By becoming members of the European Union, we expect a faster and more qualitative development of tourism. At last, we have a concise and operative document, whose application already gives results – said our collocutor.

We met the Croatian Minister of Tourism, Mr. Darko Lorencin, a short time ago at the summit held in Belgrade. Participants considered that it was a good opportunities for the countries of the region to exchange experiences and agree about future collaboration, first of all, regarding the project “Danube Strategy”, which was initiated by the European Union. In order to implement this project all participants received their “part” of that international river. The ministries of tourism of Serbia and Croatia have a large collaboration, but as Mr. Lorencin says, it is much more important to develop concrete collaboration on the field.

There is a good collaboration and here we have that European component that intertwined us. By integrating Serbia in the European flows, smaller projects will become greater. These meetings help us exchange information and improve the current situation. This is a positive occasion, which was recognized by both ministries.

Has the economic global crises affected Croatian tourism?

Generally, it has had a double effect. In 2008 financial effects dropped, but it is good that trends have been positive between 2009 and 2012 and during 2013. We will need two or three more years to fully recover. One of the markets that collapsed was the Italian one and we can boast that we had the smallest drop in the number of turists from that country. The drop in the number of Italian tourists is compensated by tourists from other countries and we go farther.

How will the accession of Croatia into the European Union affect the further development of this branch of the economy in Croatia?

Effects can be at short and long term. The first effects will take place in the moment when Croatia will join the European Family and that will be maximally exploited from the standpoint of marketing. As for the long term effects, Croatia will have about 13 thousand million Euros allotted for the development. About two and a half thousand million Euros will be granted to tourism industry, which will attract enough money as one of the most concurrent sectors. In a great measure we are getting prepared for that. Many of those projects, implemented so far through the pre-accession funds, have been related to the tourism sector. In this field, the Republic of Croatia has 11 priorities, in which we must invest to achieve a European level. As Ministry of Tourism, we are present in all those priorities. The tourism component is adequately represented. Of course, it is very important that projects be carried out properly. That is why we have allotted funds from the state budget to help the local self-administration prepare projects in a correct and qualitative way. In that way money will get to the right place.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13