Privredni izveštaj - Sinergija / Economic Report - Synergy
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Sinergijom do rezultata

Privredni izveštaj / Economic Report - ROKO TOLIĆ
Direktor aerodroma Dubrovnik / Director of Dubrovnik Airport

Roko TolićZračnu luku Ćilipi zovu još i recepcijom Dubrovnika jer najveći broj turista koji dolaze u ovaj primorski raj stiže avionom. Ima potpisane ugovore sa više od 65 aviokompanija, glavni strateški partner joj je Croatia Airlines a ljudi koji vode aerodrom nisu uljuljkani dobrim poslovnim rezultatima. Uspeh, kaže direktor Roko Tolić, nije samo rezultat atraktivnosti destinacije već i timskog rada zaposlenih. Najvažnija je lojalnost prema zajedničkoj misiji jer, ocenjuje on, aerodrom nikada nije bio rezultat rada samo jednog čoveka. Glavni poslovni cilj je da Ćilipi ostanu efikasan, siguran i ugodan aerodrom za sve korisnike usluga. Menadžment rado ističe i dobre veze sa kolegama u regionu kao i želju da saradnja sa srpskim avioprevoznikom Air Serbiom bude obimnija i kvalitetnija.

Da li je teže bilo voditi grad, kao pomoćnik gradonačelnika Dubrovnika, ili instituciju kao što je aerodrom?

Svaki posao nosi svoju odgovornost, težinu i izazove, a razlika između korporativnog upravljanja i rukovođenja u lokalnoj samoupravi doista jest poprilična. Aerodromski posao je dinamičniji u kontekstu brzine donošenja odluka te provođenja istih, rad u avijaciji je globaliziran, a podložnost stalnorastućim, svjetskim standardima branše kontinuirana. Istovremeno, vođenje Grada koji ima status kulturne baštine čovječanstva i nosi epitet bisera Jadrana, jest uistinu posao prepun specifičnosti. Rado se sjećam tog razdoblja života, premda i danas imam priliku blisko surađivati s gradonačelnikom, prije svega na poslovima vezanim uz destinacijski menadžment. Tada sam bio na početku poslovne karijere, a bivanje u prilici da nastupam u ime Dubrovnika me je neizostavno etabliralo na društvenoj sceni, kako lokalne tako i nacionalne razine. Danas predstavljam i vodim najznačajniji gospodarski subjekt hrvatskog juga i zajedno sa svojim timom imam ambiciju pokrenuti novi, dosad najveći projekat razvoja prometne infrastrukture u našem kraju. Zasad smo na pravom putu da u tome i uspijemo.

Kao direktor velikog javnog preduzeća, koje dosadašnje rezultate smatrate pohvalnim?

Zračna luka Dubrovnik ima imidž efikasnog, tipično destinacijskog aerodroma i naš najveći uspjeh je da funkcioniramo kao pouzdana logistička potpora najvažnijoj dubrovačkoj gospodarskoj grani, a to je turizam. Gotovo pa 70% turističkih dolazaka na našu rivijeru se odvija zračnim putem i nije neopravdano da se smatramo svojevrsnom recepcijom Dubrovnika. Poslujemo pod uvjetima izrazite sezonalnosti, a to vam primjerice znači da u jednom vikendu jula ili avgusta, odradimo čitav mjesečni promet januara, februara, ili nekog drugog izvansezonskog mjeseca. Sve to zahtjeva podosta umješnosti u planiranju infrastrukture i radne snage, a brojna dosad dobivena priznanja od etabliranih svjetskih aviokompanija, kao i posebno priznanje Vijeća aerodroma Evrope (ACI Europe) za drugi najbolji aerodrom u kategoriji do 5 milijuna putnika, govore da se itekako imamo čime pohvaliti. Naravno, tu valja spomenuti i okolnost da se aerodrom Dubrovnik na polovici svog životnog vjeka, morao doslovce uzdignuti iz pepela i uz veliki trud svojih zaposlenika dosegnuti standard i reputaciju kakvu danas uživamo.

Koje su to kompanije i destinacije koje povezuju Dubrovnik sa ostalim delom Evrope i sveta?

Zračna luka Dubrovnik je prošle godine imala potpisan ugovor s čak 65 aviokompanija i po tome bi se stekao dojam da je riječ o nekom velikom čvorišnom aerodromu, tzv. hubu, no u pozadini je samo činjenica da su brojni dijelovi svijeta iz kojih ljudi žele doći i vidjeti Dubrovnik. Naš glavni, strateški partner je Croatia Airlines i od te suradnje očekujemo još više u budućnosti, poglavito nakon optimističnih rezultata koje dolaze kao rezultat procesa restrukturiranja toga prijevoznika. Oni su nam od krucijalne važnosti upravo s obzirom na činjenicu da nas drže u cjelogodišnjoj povezanosti, a što se tiče sezone... tada dolaze doista svi i gotovo da se ne mogu sjetiti renomiranije kompanije koja ne leti prema Dubrovniku, bilo da je riječ o tradicionalnim, tzv. legacy carrierima, bilo o low costerima, ili pak charter prijevoznicima.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

Synergy Leads to Results

Ćilipi Airport is also called Dubrovnik's reception, because the largest number of tourists who come to this coastal paradise arrive by plane. It has signed contracts with more than 65 airlines and its major strategic partner is Croatia Airlines. However, the people who run the airport are not lulled by good results. Director Roko Tolić says that success is not the result just of the attractiveness of the destination, but also of the team work of the employees. The most important is loyalty to a common mission, because - he says - the airport has never been the result of only one man. The main business goal is that Ćilipi might remain an efficient, safe and comfortable airport for all its users. The management is pleased to point out the good relations with colleagues in the region and its desire to cooperate with the Serbian carrier, Air Serbia, in a more extensive and efficient way.

Is it harder to run the city, as assistant mayor of Dubrovnik, or to run an institution, such as the airport?

Each job carries its responsibilities, difficulties and challenges, and the difference between corporate governance and management in a local government is really considerable. Airport work is very dynamic, due the speed that is necessary to make a decision and implement it. Aviation is a globalized business, always susceptible to the ever-growing global standards of the industry. At the same time, the management of a city, which has the status of cultural heritage of mankind and is called the pearl of the Adriatic, is truly a very specific work. I love to remember that period of my life, although I still have the opportunity to work closely with the Mayor, mainly on activities related to destination management. By that time, I was at the beginning of my business career, and having the chance to act on behalf of Dubrovnik is something that inevitably put me on the social scene at both, local and national level. Today I represent and run the most important economical subject of the South of Croatia and, together with my team, I have the ambition of starting the largest project up today for the development of infrastructure in our region. So far, we are on track to succeeding.

As director of a large public company, which of your results do you find commendable?

Dubrovnik Airport is the image of an efficient destination airport and our greatest achievement is to function as a reliable logistics support for the most important economic branch of Dubrovnik, which is tourism. Almost 70% of tourist arrivals to our Riviera take place by air and it is not unreasonable to consider our airport as Dubrovnik's reception. We operate under conditions of extreme seasonality, which means that during one weekend in July or August, we may have the traffic of January, February or any other non-seasonal month. That requires a good deal of skill in planning infrastructure and manpower. That is why; we have obtained numerous recognitions from solid international carriers, as well as the special recognition of the Council of Airports of Europe (ACI Europe) for the second best airport in the category of up to 5 million passengers. These facts clearly show that we have what to boast of. Of course, we should also mention that, at the middle of its lifespan, Dubrovnik airport was literally raised from its ashes and that thanks to the efforts of its employees, it achieved the standards and reputation it enjoys today.

Which are the airlines and destinations that connect Dubrovnik with the rest of the world?

Last year Dubrovnik Airport signed contracts with as many as 65 airlines and that produces the impression that we are a large nodal airport or hub, but at the background is just the fact that people from many parts of the world wish to come and see Dubrovnik. Our main strategic partner is Croatia Airlines and we expect much more from this collaboration in the future, especially after the optimistic results obtained by restructuring the carrier. Croatia Airlines is extraordinarily important for us, because it keeps our connectivity during the entire year... When we talk about the tourist season, I can hardly recall a renamed company that does not fly to Dubrovnik, regardless that they do it as traditional, so-called "legacy carriers", low cost carriers, or charter carriers.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...