Uslovi upotrebe / Terms of service
ponedeljak decembar 04, 2023
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Uslovi upotrebe

Vlasnik domena www.globe-magazine.com je Globe Research&Communication - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Globe Research&Communication - Beograd.

Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Globe Research&Communication - Beograd.

Sva prava zadržana. Informacije koje su sadržane na stranicama web sajta su namenjene za ličnu, nekomercijalnu, upotrebu čitaoca i nijedan deo predstavljenih informacija i materijala ne može biti reprodukovan, snimljen, ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, ili drugim vidom, bez pisane dozvole vlasnika, izuzev u formi kratkih isečaka, ili citata u cilju prikaza, promocije ili pregleda.

U pripremi web strana učinjeni su svi napori da se greške ne pojave. Vlasnik i autori ne preuzimaju odgovornost za eventualne greške i omaške, kao niti njihove posledice.

Žigovi - Imena zaštićena žigom koja se pojavljuju na web stranama ili elektronskim dokumentima koji su dostupni članovima sajta za preuzimanje - download, pripadaju njihovim vlasnicima. Umesto da navodi imena i lica koja su vlasnici žigova, ili da umeće žig uz svaki pomen zaštićenog imena, vlasnik izjavljuje da imena koristi samo radi izdavačkih potreba i u korist vlasnika žiga, bez namere kršenja zaštite tog žiga.

Globe Research&Communication - Beograd ne preuzima odgovornost za eventualne neželjene aktivnosti nad sadržajem sajta koje su izvršila nepoznata lica ili softver, kao i sva druga lica koja nije ovlastio/dozvolio Globe Research&Communication - Beograd. Takođe, Globe Research&Communication - Beograd ne preuzima odgovornost za sadržaje informacija, strana ili sajtova koji su van ovog domena, a povezani su sa sadržajima ovog domena ili su navedeni na stranicama sajta Globe Research&Communication - Beograd.

Globe Research&Communication - Beograd ne preuzima odgovornost za štetu korisnikove opreme, softvera ili dokumentata nastalu usled korišćenja sadržaja sajta www.globe-magazine.com

Hvala na razumevanju.

Vaš The Globe Magazine

 

Terms of service

Owner of the domain www.glob-magazine.com is Globe Research&Communication - Belgrade. The contents, information and photos displayed on the site, unless otherwise noted, are also owned by Globe Research&Communication - Belgrade.

The copyright holder of general and informative material presented on the site is the Globe Research&Communication - Belgrade.

All rights reserved. The information contained on the pages of the website are intended for personal, non-commercial use of the reader and no part of the information and material may be reproduced, recorded, or transmitted by any means: electronic, mechanical, photocopying, recording, or other form, without the written permission of the owner, except in the form of brief excerpts or quotations for the purpose of display, promotion and review.

In preparing web pages we made all efforts to make sure mistakes do not occur. The owner and the authors assume no responsibility for any errors or omissions, nor their consequences.

Trademarks - trademarked names that appear on web pages and electronic documents available to members of the site to download - download belong to their respective owners. Instead of the names of the persons who are the owners of trademarks, trademark or inserted with each mention of the trademarked name, the owner declares that the name is used only for publishing purposes and for the benefit of the trademark owner, with no intention of violation of the trademark protection.

Globe Research&Communication - Belgrade does not take responsibility for any unwanted activity of the contents of the website, made by an unknown person or the software, and all other persons not authorized / allowed by Globe Research&Communication - Belgrade. Also, the Globe Research&Communication - Belgrade takes no responsibility for the content of information, pages or sites that are outside of this domain and are associated with the contents of this domain or are listed on the site pages of Globe Research&Communication - Belgrade.

Globe Research&Communication - Belgrade does not assume responsibility for damages to the user equipment, software or documents resulting from the use of site content www.glob-magazine.com

Thank you for your understanding.

Your The Globe Magazine

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13